KLIENCI:

  • plansza1
  • plansza2
  • plansza3

Teksty na Facebooka

Fajne posty na FB

Pro­ponuję Two­jej fir­mie pro­fesjonale tek­sty na Face­booka, które kreują pozy­ty­wny wiz­erunek, akty­wiz­ują Fanów, wypeł­ni­ają pro­fil sub­telną pro­mocją i dobrą zabawą, generują więk­szy ruch na stronie inter­ne­towej oraz zapew­ni­ają wysoką pozy­cję w Google.

Sprawdź szczegóły i zamów tek­sty na FB z paki­etem konkret­nych biz­ne­sowych korzyści

Teksty na FB - korzyści

Potrójny zyski biznesowy

Moje tek­sty na Face­booka zapewnią Two­jej firmie:

  • unikalny wiz­erunek,

  • ory­gi­nalną promocję,

  • wartoś­ciową społeczność Fanów,

  • skuteczne pozy­cjonowanie,

  • wyższą pozy­cję w Google,

  • więk­szy ruch na stronie internetowej,

  • wyższy poziom sprzedaży.

Facebook Marketing

Posty z efek­tem „Lubię to”

Zanim napiszę pier­wszy tekst na Face­booka dokład­nie przeanal­izuję Twoją ofertę, zapoz­nam się z kalen­darzem even­tów i ważnych wydarzeń branżowych oraz wezmę pod lupę pref­er­encje grupy docelowej. Real­izu­jąc kam­panię będę utrzymy­wał z Tobą stały kon­takt mailowy, aby na bieżąco pytać o wydarzenia „z ostat­niej chwili”. Wszys­tkie zebrane infor­ma­cje zmienię w prze­myślane posty na Face­book, które będą skutecznie akty­wiz­owały fanów i spowodują, że Twój fir­mowy pro­fil będzie sys­tem­aty­cznie odwiedzało coraz więcej osób.

Budowanie wizerunku na FB

Kreaty­wna pro­mocja firmy

Pro­ponuję tek­sty na Face­booka, które, zami­ast „pustych lajków”, gwaran­tują wartoś­ciowy efekt „Lubię to” przekłada­jący się na pozy­ty­wny wiz­erunek firmy, więk­sze zau­fanie Klien­tów do marki, wzrost pop­u­larności FAN Page’a oraz budowę wartoś­ciowej społeczności internetowej.

Reklama na Facebooku

Reklama na FB — ile znaków?

Mała reklama na Face­booku musi być wielka, aby skutecznie akty­wiz­ować do odwiedzin strony inter­ne­towej oraz szy­bkiej decyzji zakupowej, dlat­ego moje krótkie reklamy na FB zapew­ni­ają mak­si­mum pro­mocji w min­i­mum tek­stu, czyli dokład­nie 135 znakach ze spac­jami. To jed­nak nie wszys­tko. Moje stan­dar­d­owe posty na FB między wier­szami pro­mują pro­dukty i usługi dostar­cza­jąc Fanom ciekawych infor­ma­cji opakowanych w sub­telną, ale sug­esty­wną reklamę.

Wpisy na Facebooka - rozrywka

Fajne tek­sty na Facebooku

Moje tek­sty na Face­booka to anti­do­tum na inter­ne­tową nudę i szarą rzeczy­wis­tość. Pro­ponuję fajne tek­sty, które dostar­czają rozry­wki, przekazują intere­su­jące newsy, prowokują, śmieszą, inspirują i skutecznie zachę­cają Fanów do akty­wnego udzi­ału w konkur­sach i wymi­anie myśli. Stan­dar­d­owe nato­mi­ast infor­mują, że „Jutro w Warsza­wie będzie słonecznie”.

Pro­ponuję wpisy na Face­booka, które zapew­ni­ają Fanom ciekawe infor­ma­cje, dobrą zabawę, pod­wójną dawkę inspiracji oraz inter­ne­towej pozy­ty­wnej energii. Moje tek­sty na FB akty­wiz­ują Fanów do wymi­any postów, udzi­ału w konkur­sach oraz pole­ca­nia pro­filu znajomym.

Teksty na Facebooka - pozycjonowanie

Google lubi Facebooka

FAN Page zin­te­growany ze stroną inter­ne­tową zapew­nia wit­rynie wyższą pozy­cję w Google. Tek­sty na Face­booka wyposażone w wartoś­ciowe infor­ma­cje, frazy SEO oraz linki kieru­jące do strony WWW gwaran­tują „dodatkowe punkty” skutecznego pozy­cjonowa­nia oraz więk­szy ruch na wit­rynie, a tym samym wyższy poziom sprzedaży.

Wybierz tek­sty na Face­booka z wartoś­ciowym efek­tem „Lubię to”!

Serdecznie zapraszamy do współpracy