KLIENCI:

  • plansza1
  • plansza2
  • plansza3

Branding Time

Typ realizacji:
Teksty na stronę
Cel:
Naming, hasła reklamowe
Dział:
Agencje Reklamowe

Czym zajmuje się Branding Time?

Brand­ing Time to nowa poz­nańska agencja spec­jal­izu­jąca się w pro­jek­tach WWW, DTP oraz fotografii reklam­owej. Firma ma na swoim kon­cie współpracę z najwięk­szymi markami na pol­skim rynku. Agencję wyróż­nia przede wszys­tkim wrażli­wość artysty­czna widoczna w każdym detalu real­i­zowanych projektów.

Naming oraz copywriting

Noc­ny­Copy­writer stworzył tek­sty na www agencji oraz jest autorem jej nazwy. Pro­jekt odzwier­ciedla wyjątkową „osobowość” Brand­ing TIME oraz prezen­tuje jej ofertę przez pryz­mat korzyści w design­er­skim opakowa­niu ide­al­nie dobranych liter. Tek­sty na stronę agencji są skon­fig­urowane pod pozy­cjonowanie w wyszuki­warce Google, układ akapitów jest przy­jazny dla użytkown­ika i prowadzi go za rękę od strony głównej, aż do kontaktu.