KLIENCI:

  • plansza1
  • plansza2
  • plansza3

Lemon Pixel

Typ realizacji:
Teksty na stronę internetową hotelu
Cel:
Promocja nowego obiektu turystycznego
Dział:
Agencje Reklamowe

LEMON­PIXEL to agencja reklam­owa z Jele­niej góry spec­jal­izu­jąca się w zaawan­sowanych pro­jek­tach stron inter­ne­towych, e-​commerce, mar­ketingowych oraz opty­mal­iza­cyjnych. Firma posi­ada w swoim port­fo­lio ponad 100 real­iza­cji www.

Copy­writ­ing hotelowy, czyli tek­sty na stronę inter­ne­tową hotelu Krasnoludki

Noc­ny­Copy­writer stworzył tek­sty na stronę www dla Hotelu Kras­noludki, który wybrał agencję LEMON­PIXEL do real­iza­cji swo­jej wit­ryny inter­ne­towej. Tek­sty nadają stronie góral­ski kli­mat i w atrak­cyjny sposób eksponują atuty hotelu, czyli rewela­cyjną lokaliza­cję, kom­for­towe pokoje, oraz apety­czną kuch­nię region­alną. Zakładki „O Hotelu”, „Pokoje”, „Kuch­nia”, „Atrakcje” i „Cen­nik” tworzą nas­tro­jową i spójną opowieść, zgod­nie z zasadami Copy­writ­ing Story Building.