KLIENCI:

  • plansza1
  • plansza2
  • plansza3

4Creo

Typ realizacji:
Teksty na stronę www
Cel:
Rebranding, pozycjonowanie, sprzedaż
Dział:
Agencje Reklamowe

Czym zaj­muje się warsza­wska agencja reklam­owa 4CREO?

4Creo to duża warsza­wska agencja reklam­owa full ser­vice spec­jal­izu­jąca się grafice reklam­owej, druku cyfrowym, tworze­niu ser­wisów inter­ne­towych oraz pub­likacji iPaper.

Tek­sty na strony inter­ne­towe, Czyli na czym pole­gało zlecenie

Zlece­nie obe­j­mowało tek­sty na strony inter­ne­towe agencji. Nowa www agencji – utrzy­mana w marynisty­cznej styl­istyce – została „wyposażona” w tek­sty nasy­cone efek­towną grą słów wyko­rzys­tu­ją­cych akcenty marynisty­czne i fachową ter­mi­nologię branżową. Ory­gi­nalny design odzwier­ciedla filo­zofię efek­townych i efek­ty­wnych tek­stów NocnegoCopywritera!