KLIENCI:

  • plansza1
  • plansza2
  • plansza3

Ebano

Typ realizacji:
Teksty na www, teksty na FB
Cel:
Branding
Dział:
Design wnętrz

Ebano Design to warsza­wska pra­cow­nia aranżacji wnętrz o blisko dwudziesto­let­niej his­torii. Firma o rodzin­nym charak­terze pro­ponuje swoim Klien­tom kom­plek­sowe usługi na najwyższym poziomie — od wyko­na­nia indy­wid­u­al­nego pro­jektu, aż po nadzór autorski nad jego real­iza­cją. Ebano spec­jal­izuje się w aranżac­jach kuchen­nych oraz wykonuje design­er­skie i solidne meble na wymiar.

Tek­sty na stronę www Ebano

Tek­sty na stronę inter­ne­tową dla branży aranżacji wnętrz powinny odzwier­cied­lać „design i funkcjon­al­izm”, czyli efek­towny przekaz pro­mo­cyjny oraz efek­ty­wną wartość SEO, która przełoży się na wysokie miejsce w wyszuki­warce Google. Copy­writ­ing www dla Ebano speł­nia te warunki oraz wyróż­nia firmę dla tle konkurencji, dzięki ory­gi­nal­nemu uję­ciu tematu.