KLIENCI:

  • plansza1
  • plansza2
  • plansza3

Dante Alighieri

Typ realizacji:
Teksty na www szkoły językowej
Cel:
Reklama nauki j.włoskiego
Dział:
Edukacja i szkolenia

Cen­trum Nauki Języka Włoskiego Dante Alighieri to pier­wsza w Polsce pro­fesjon­alna szkoła języka włoskiego. Dziś, dzięki najwyższym stan­dar­dom ksz­tałce­nia i nowoczes­nym metodom dydak­ty­cznym nadal pozostaje lead­erem oraz jed­nym z najważniejszych ośrod­ków eduka­cyjnych języka włoskiego.

Tek­sty na stronę inter­ne­tową Cen­trum Nauki Języka Włoskiego Dante Alighieri

Tek­sty na www Cen­trum Nauki Języka Włoskiego Dante Alighieri nadały wit­rynie zupełnie nową „osobowość”. Wcześniejsze tek­sty o typowo infor­ma­cyjnym pro­filu nie kre­owały wiz­erunku Cen­trum, ani nie prezen­towały w odpowiedni sposób korzyści. Noc­ny­Copy­writer napisał tek­sty, które nadały stronie www bardziej dynam­iczny charak­ter, „odmłodz­iły” firmę i uczyniły ją bardziej atrak­cyjną pod wzglę­dem sprzedażowym.