KLIENCI:

  • plansza1
  • plansza2
  • plansza3

Peak Staff

Typ realizacji:
Artykuły prasowe, mailing, hasła reklamowe
Cel:
Branding, promocja, sprzedaż
Dział:
Finanse i doradztwo

Peak­staff Recruit­ment to pro­fesjon­alna agencja HR spec­jal­izu­jąca się w pośred­nictwie pracy na rynku pol­skim i bry­tyjskim w obszarze zawodów tech­nicznych, prze­mysłu lot­niczego oraz branży medy­cznej. Zaawan­sowane metody rekru­tacji oraz selekcji kandy­datów gwaran­tują klien­tom agencji wymierne korzyści oraz 100% satys­fakcję z nowych pracowników.

Tek­sty na ulotki reklam­owe & maile handlowe

Noc­ny­Copy­writer napisał dla agencji Peak­staff Recruit­ment tek­sty na ulotki pro­mo­cyjne oraz maile hand­lowe. Pisanie tek­stów dla firm HR polega przede wszys­tkim na prezen­tacji wymiernych korzyści dla ich potenc­jal­nych Klien­tów. Efek­towne hasła reklam­owe to drugi ele­ment, który decy­duje o skuteczności przekazu pro­mo­cyjnego. Noc­ne­mu­Copy­writerowi udało się dokonać efek­townej i efek­ty­wnej syn­tezy oby­dwu elementów.