KLIENCI:

  • plansza1
  • plansza2
  • plansza3

MIG

Typ realizacji:
Teksty na ulotki
Cel:
Promocja ubezpieczeń na życie
Dział:
Finanse i doradztwo

Medi­a­tor­ship to ogólnopol­ska firma doradztwa finan­sowego posi­ada­jąca biura w Szczecinie, Kosza­linie, Olsz­tynie, Poz­na­niu, Gdyni, Słup­sku, Toruniu, Pile, Zielonej Górze oraz Gor­zowie Wielkopol­skim. Eksperci Medi­a­tor­ship doradzają swoim Klien­tom wybór opty­mal­nej strate­gii inwest­y­cyjnej, fun­duszy oraz ścieżki oszczędzania.

Tek­sty na ulotki reklam­owe Medi­a­tor­ship Insur­ance Group

Zlece­nie obe­j­mował redakcję tek­stów na ulotki reklam­owe pro­mu­jące doradztwo inwest­y­cyjne oraz pro­gram oszczędza­nia dedykowanego rodz­i­com, którzy chcą zapewnić swoim pociechom kolorowe dzieciństwo i dobry start w dorosły życie. Tek­sty na ulotki dla Medi­a­tor­ship Insur­ance Group łączą efek­towny przekaz w postaci chwytli­wych haseł reklam­owych oraz efek­ty­wne infor­ma­cje mery­to­ryczne. Sub­telna i powś­ciągliwa styl­istyka pro­mo­cyjna odpowiada życzeniom Zlece­nio­dawcy, któremu zależało na spoko­jnym przekazie reklam­owym wpisu­ją­cym się w 100% w założe­nia strate­gii mar­ketingowej firmy.