KLIENCI:

  • plansza1
  • plansza2
  • plansza3

Optima

Typ realizacji:
Teksty na stronę internetową
Cel:
Promocja i wyższa sprzedaż usług
Dział:
Finanse i doradztwo

Fak­tur­owanie, doradztwo podatkowe, rachunkowość: szy­bko, ter­mi­nowo, pro­fesjon­al­nie — to najkrót­sza definicja Biura Optima, który obsługuje w zakre­sie księ­gowości klien­tów Indy­wid­u­al­nych oraz przede wszys­tkim wiele małych i śred­nich przed­siębiorstw. Firmę wyróż­ni­ają bardzo wysokie kom­pe­tencje i doświad­cze­nie spec­jal­istów oraz opcja ekspre­sowej obsługi online.

Tek­sty na ulotki oraz maile hand­lowe dla biura Optima

Noc­ny­Copy­writer napisał tek­sty na ulotkę pro­mo­cyjną oraz list pro­mo­cyjny biura Optima. Pisanie tek­stów dla firmy pole­gało na zawar­ciu w ogranic­zonej ilości tek­stu wielu spec­jal­isty­cznych infor­ma­cji mery­to­rycznych w ory­gi­nal­nej formie, eksponu­jącej najis­tot­niejsze korzyści dla jej potenc­jal­nych Klien­tów. Udało się w 100 — bez manka i nietrafionych słów po przecinku.