KLIENCI:

  • plansza1
  • plansza2
  • plansza3

ACCA

Typ realizacji:
Artykuły prasowe i teksty na ulotki
Cel:
Branding i promocja
Dział:
Finanse i doradztwo

Czym się zajmuje?

ACCA POL­SKA to odd­ział Między­nar­o­dowego Sto­warzyszenia Cer­ty­fikowanych Księ­gowych z siedz­ibą główną w Lon­dynie zrzesza­jącego tysiące ekspertów w dziedzinie finan­sów. Cer­ty­fikaty ACCA przyz­nawane po pozy­ty­wnej wery­fikacji umiejęt­ności księ­gowych otwier­ają drzwi do kari­ery w branży con­trol­lingu, bankowości i innych obszarach sek­tora, gdzie liczy się umiejęt­ność per­fek­cyjnego liczenia, oceny ryzyka i anal­i­tyki biz­ne­sowej. ACCA orga­nizuje wiele even­tów i kon­fer­encji branżowych oraz debat tem­aty­cznych, w których biorą udział najwybit­niejsi eksperci z wymienionych powyżej dyscy­plin biznesowych.

Co napisałem?

Tek­sty na ulotki i artykuły pra­sowe dla ACCA POL­SKA to mate­ri­ały są zredagowane jako infor­ma­cje z dodatkiem akcen­tów mar­ketingowych. Pier­ws­zo­planowa wartość mery­to­ryczna została sfor­mułowana przy­jaznym językiem korzyści.