KLIENCI:

  • plansza1
  • plansza2
  • plansza3

Hotel Aquarius

Typ realizacji:
Teksty reklamowe
Cel:
Promocja i sprzedaż
Dział:
Hotele i Turystyka

O hotelu AQUARIUS

AQUAR­IUS SPA***** to jeden z najbardziej luk­su­sowych hoteli w Polsce i jeden z dwóch pię­ciog­wiazd­kowych obiek­tów w Koło­brzegu. Ponad 200 kom­for­towych pokoi, nowoczesne aqua­cen­ter i imponu­jący kom­pleks SPA, nas­tro­jowa restau­racja, sale kon­fer­en­cyjne, podziemny park­ing. To tylko kilka najważniejszych infor­ma­cji wyróż­ni­a­jący AQUAR­IUS SPA**** na tle konkurencji.

Co obe­j­mowało zlecenie?

Zlece­nie obe­j­mowało tek­sty pro­mo­cyjne i PR, hasła reklam­owe oraz artykuły spon­sorowane do prasy trady­cyjnej i branżowej. Trud­ność redak­cyjna pole­gała na zapro­ponowa­niu przy­jaznej i „waka­cyjnej” styl­istyki w wer­sji Pre­mium. Zapro­ponowane tek­sty zostały wyko­rzys­tane na baner­ach reklam­owych oraz w artykułach pra­sowych i Internecie.