KLIENCI:

  • plansza1
  • plansza2
  • plansza3

Pałac Brzezina

Typ realizacji:
Teksty na stronę
Cel:
Branding i promocja
Dział:
Hotele i Turystyka

Pałac Brzez­ina to piękny hotel o wnętrzach łączą­cych secesyjny kli­mat z nowoczes­nym designem. Pała­cowa restau­racja to królestwo staropol­s­kich smaków przypraw­ionych fan­tazją kuli­narną prawdzi­wego mis­trza kuchni. Na Gości czekają kom­for­towe pokoje, z okien których roz­taczają się zach­wyca­jące kra­jo­brazy mal­owane najpiękniejszymi bar­wami natury. Pałac otula zielony park z roman­ty­cznymi ale­jkami rozświ­et­lonymi światłem sty­lowych latarni. Pałac Brzez­ina to wymar­zone miejsce na ślub i przyję­cie weselne, roman­ty­czny week­end lub rodzinny wypoczynek. Nowoczesne cen­trum kon­fer­en­cyjne w postaci dedykowanego pię­tra oraz zjawiskowej parkowej Oranżerii to intere­su­jąca propozy­cja dla gości biznesowych.

Tek­sty na stronę inter­ne­tową Pałacu Brzezina

Copy­writ­ing dla Pałacu Brzez­ina to 27 tek­stów na www. Każdy z nich to nas­tro­jowy spacer po pała­cowych wnętrzach, parku i mal­own­iczej okol­icy. Tek­sty prowadzą potenc­jal­nych Klien­tów przez ofertę indy­wid­u­alną i biz­ne­sową, pozwala­jąc poczuć jedyny w swoim rodzaju kli­mat Pałacu. Tek­sty na stronę www Pałacu Brzez­ina to copy­writ­ing efek­ty­wny i efek­towny, w którym forma nie domin­uje nad treś­cią. Nie mniej, wyrazista styl­istyka tworzy sug­esty­wny przekaz mocno odd­zi­ału­jący na wyobraźnię.