KLIENCI:

  • plansza1
  • plansza2
  • plansza3

PZOT

Typ realizacji:
Teksty reklamowe
Cel:
Promocja usług turystycznych
Dział:
Hotele i Turystyka

PZOT to orga­ni­za­cja zrzesza­jąca cieszące się ugrun­towaną pozy­cją na rynku firmy i agencje turysty­czne. Celem Związku jest pro­mocja bez­piecznej turystyki, wspieranie roz­woju branży turysty­cznej oraz konkretne dzi­ała­nia promocyjne.

Tek­sty na stronę inter­ne­tową Pol­skiego Związku Orga­ni­za­torów Turystyki

Noc­ny­Copy­writer opra­cował tek­sty na stronę inter­ne­tową PZOT wypeł­ni­a­jąc sekcję „Nasza oferta” con­tentem mery­to­rycznym zredagowanym w przys­tęp­nej i ory­gi­nal­nej formie. Tek­sty stanowią kom­pendium wiedzy na tem­aty nur­tu­jące turys­tów przed wyjaz­dem na wakacje za granicę. Ten wirtu­alny prze­wod­nik odpowiada, m.in. na pyta­nia: jakie ubez­piecze­nie turysty­czne wybrać, gdzie szukać infor­ma­cji w przy­padku zagu­bionego bagażu, gdzie załatwia się wizy i inne for­mal­ności, jakie szczepi­enia są potrzebne, gdy planu­jemy wyjazd w tropiki oraz w jaki sposób szy­bko i skutecznie przeanal­i­zować oferty biur podróży.