KLIENCI:

  • plansza1
  • plansza2
  • plansza3

Instytut Glamour

Typ realizacji:
Teksty na www
Cel:
Promocja hotelu i zabiegów kosmetycznych
Dział:
Hotele i Turystyka

Insty­tut Glam­our to jeden z naj­ciekawszych obiek­tów turysty­cznych na mapie Wielkopol­ski. Zna­j­duje się tu kom­for­towy hotel, ele­gancka Restau­racja, pro­fesjon­alny kom­pleks SPA oraz wyposażone w nowoczesny sprzęt gabi­nety medy­cyny este­ty­cznej. Insty­tut wyróż­nia bardzo bogata oferta turysty­czna, biz­ne­sowa i pielę­gna­cyjna w prawdzi­wym stylu Glamour.

E-marketing

Przeprowad­zona kam­pa­nia e-​marketingowa rekla­muje Insty­tut Glam­our na bezpłat­nych ser­wisach i por­ta­lach branżowych oraz ogól­nych. Ponad 100 wpisów zaowocow­ało zwięk­sze­niem ruchu na stronie inter­ne­towej Insty­tutu oraz jej wysoka pozy­cją w wyszuki­warce Google. Dzięki kam­panii Insty­tut Glam­our już z dala jest widoczny w przestrzeni wirtuarlnej.