KLIENCI:

  • plansza1
  • plansza2
  • plansza3

Brzózki.com.pl

Typ realizacji:
Teksty na stronę, spot radiowy
Cel:
Promocja i sprzedaż nieruchomości
Dział:
Nieruchomości i budownictwo

Mal­own­icze dzi­ałki nad Zalewem Szczecińskim

Zlece­nio­dawca to przed­siębiorca, który ofer­uje 24 piękne dzi­ałki budowlane zlokali­zowane tuż nad brzegiem Zalewu Szczecińskiego. Mal­own­icza okolica, piękna przy­roda, sąsiedztwo nowego kom­pleksu turystyczno-​rekreacyjnego i atrak­cyjna cena — to wielkie atuty oferty.

Copy­writ­ing z widok­iem na Zalew Szczecińki

Tek­sty na stronę inter­ne­tową to kwin­tes­encja filo­zofii „efek­townie i efek­ty­wnie”. Mate­ri­ały utrzy­mane są w bardzo nas­tro­jowej styl­istyce wzmoc­nionej sil­nym przekazem pro­mo­cyjnym. Zredagowany tekst spotu radiowego naw­iązuje do charak­teru strony www i w ory­gi­nalny sposób akcen­tuje argu­menty sprzedażowe jako prawdziwą ofertę marzeń. Hasła pro­mo­cyjne i tek­sty na ulotki to błyskotliwa gra słów odd­zi­ału­jąca na wyobraźnię o moc­nej wartości sprzedażowej. Kam­pa­nia e-​marketingowa przyniosła efekt w postaci wyso­kich miejsc na pier­wszych stronach w wynikach wyszuki­warki Google.