KLIENCI:

  • plansza1
  • plansza2
  • plansza3

Restauracja Al Pomodoro

Typ realizacji:
Copywriting
Cel:
Promocja, pozycjonowanie strony internetowej
Dział:
Restauracje i kuchnia

Al Pomodoro to warsza­wska restau­racja, która pro­ponuje kuch­nię śródziem­nomorską oraz bogaty wybór win. Wiz­ytówką restau­racji jest rodzinna atmos­fera, znakomita obsługa kel­ner­ska i przede wszys­tkim najwięk­sze prze­boje kuchni włoskiej, fran­cuskiej, hisz­pańskiej i greck­iej. Al Pomodoro zdobyła prestiżowe wyróżnienia i znalazła się wysoko w rankingach, m.in. od Gazety Wybor­czej oraz Rzecz­pospo­litej. Fun­dacja Mamma przyz­nała restau­racji tytuł miejsca przy­jaznego dzieciom. Al Pomodoro to ide­alne miejsce na roman­ty­czną kolację, a także na imprezy fir­mowe oraz uroczys­tości rodzinne.

Tek­sty na www restau­racji Al Pomodoro.

Nas­tro­jowy i apety­czny copy­writ­ing. Krótkie, ale esencjon­alne tek­sty na stronę inter­ne­tową restau­racji odd­ają kli­mat restau­racji oraz sug­esty­wnie przed­staw­iają jej ofertę kuli­narną. Hasła reklam­owe pod­kreślają unikalny charak­ter Al Pomodoro, a opisy pozwalają poczuć jedyną w swoim rodzaju śródziem­nomorską atmosferę.