KLIENCI:

  • plansza1
  • plansza2
  • plansza3

Margaret Catering

Typ realizacji:
Hasła reklamowe, teksty na ulotki, mailing
Cel:
Promocja usług cateringowych
Dział:
Restauracje i kuchnia

Jakie usługi świad­czy firma MAR­GARET CATERING

MAR­GARET CATER­ING pro­ponuje kom­plek­sowe usługi dedykowane fir­mom i Klien­tom indy­wid­u­al­nym. Hitem sprzedażowym MC są pyszne kanapki w wer­sji od s do XXL. Firma karmi pra­cown­ików wielu wrocławs­kich przed­siębiorstw i sys­tem­aty­cznie pow­ięk­sza swoje menu o nowe propozy­cje kuchni region­al­nej i europejskiej.

Co obe­j­mowało zlece­nie dla firmy MAR­GARET CATERING

Zlece­nie obe­j­mowało redakcję hasła reklam­owego oraz maila hand­lowego adresowanego do Klien­tów biz­ne­sowych. Krótki tekst w atrak­cyjny sposób prezen­tuje ofertę firmy w pigułce, eksponuje wymierne korzyści i sprawia, że potenc­jalni Klienci nabier­ają ochotę na fir­mowe kanapki ser­wowane przez Mar­garet Catering.