KLIENCI:

  • plansza1
  • plansza2
  • plansza3

VIP ROOM

Typ realizacji:
Teksty na www
Cel:
Promocja usług salonu
Dział:
Spa i uroda

Więcej o VIP ROOM Łubiński&Kowalski

VIP ROOM Łubiński&Kowalski to ekskluzy­wny warsza­wski salon fryz­jer­ski. Grze­gorz i Prze­mek, czyli styliści VIP ROOM współpracują na co dzień z prezen­terami i dzi­en­nikarzami TVN oraz TVN24. Przy­go­towują do sesji zdję­ciowych i pro­gramów na żywo gwiazdy i artys­tów z pier­wszych stron gazet. Panowie zdobyli wiele prestiżowych nagród, m.in. zwyciężyli w między­nar­o­dowym konkur­sie Wella Trend Vision Award, aktu­al­nie biorą udział w cyklu pro­gramów Meta­mor­fozy Dzień Dobry TVN, w którym poma­gają Uczest­nikom zre­al­i­zować marzenia o pięknym wyglądzie.

Tek­sty na stronę, czyli na czym pole­gało zlecenie?

Tek­sty na www VIP ROOM opisują pro­fil jed­nego z najlep­szych salonów fryz­jer­s­kich w Polsce oraz przed­staw­iają syl­wetki jego styl­istów i jed­nocześnie właś­ci­cieli. Tekst utrzy­many jest w „przy­ja­ciel­skiej” kon­wencji, eksponuje osiąg­nię­cia fryz­jerów i ich umiejęt­ności oraz przekazuje ideę, że każdy Klient to prawdziwy VIP. Na stronie znalazła się także zakładka poświę­cona pro­fesjon­al­nemu wizażowi.