KLIENCI:

  • plansza1
  • plansza2
  • plansza3

Marcin Gadomski

Typ realizacji:
Teksty na stronę internetową
Cel:
Promocja fotografii ślubnej
Dział:
Usługi

Marcin Gadom­ski to artysta spec­jal­izu­jący się w fotografii ślub­nej, który obiek­ty­wem swego aparatu rejestruje marzenia i emocje Pary Młodej. Każde zdję­cie to syn­er­gia doświad­czenia oraz kreaty­wności zmieni­a­ją­cych przy­go­towa­nia do ślubu, przysięgę małżeńską oraz zabawę w roman­ty­czną opowieść.

Copy­writ­ing na stronę inter­ne­tową, e-​marketing oraz tekst maila handlowego

Poe­t­y­ckie tek­sty na www tworzą copy­writ­er­ski obraz, który w ory­gi­nalny i sug­esty­wny sposób przed­stawia ofertę Marcina Gadom­skiego. Tek­sty eksponują możli­wości artysty­czne fotografa oraz w nas­tro­jowy sposób prezen­tują korzyści potenc­jal­nym klien­tom. Tekst maila hand­lowego oraz reklama inter­ne­towa naw­iązuję do styl­istyki www oraz tworzą wokół oferty niepow­tarzalny klimat.