KLIENCI:

  • plansza1
  • plansza2
  • plansza3

IDD

Typ realizacji:
Teksty na WWW
Cel:
Promocja lokalnej firmy IT
Dział:
Usługi

IDD — Infor­matyka dla domu to poz­nańska firma pro­ponu­jąca pro­fesjon­alne usługi i doradztwo infor­maty­czne dla klien­tów indy­wid­u­al­nych oraz małych i śred­nich przed­siębiorstw. Oferta IDD zaw­iera kom­plek­sowe wspar­cie IT od tworzenia dedykowanego opro­gramowa­nia, przez doraźną pomoc, odzyski­wanie danych, aż po ser­wisowanie sprzętu.

WWW Copy­writ­ing oraz tek­sty na ulotki pro­mo­cyjne dla firmy infor­maty­cznej IDD

Copy­writ­ing dla firm infor­maty­cznych to połącze­nie wyrazistych nagłówków (haseł reklam­owych) i leadów z jas­nym przekazem pro­mo­cyjnym korzyści i zakresu usług. Trud­ność redak­cyjna polega na dos­tosowa­niu styl­istyki do pro­filu firmy i jej grupy docelowej. W przy­padku IDD Noc­ny­Cop­wywriter zde­cy­dował się na dynam­iczny przekaz pozbaw­iony nad­miernego epa­towa­nia fachową terminologią.