KLIENCI:

  • plansza1
  • plansza2
  • plansza3

Futurebiotics

Typ realizacji:
Teksty na stronę internetową
Cel:
Promocja amerykańskich suplementów diety
Dział:
Zdrowie

FUTURE­BI­OTICS pod mikroskopem

Firma jest amerykańskim pro­du­cen­tem zaawan­sowanych tech­no­log­icznie preparatów medy­cznych i suple­men­tów diety. Ofer­uje swoim Klien­tom leki testowane lab­o­ra­to­ryjnie i klin­icznie. Może pochwalić się tysią­cami Klien­tów na całym świecie.

Zlece­nie: tek­sty na www pol­skiego przedstawicielstwa

Tek­sty na stronę Future­bi­otics są spro­filowane według konkret­nych wskazówek Zlece­nio­dawcy, pole­ga­ją­cych na oszczęd­nym i jed­nocześnie ostrożnym stosowa­niu środ­ków mar­ketingowych. Tek­sty w sposób przys­tępny dla czytel­ników prezen­tują skład chemiczny, opisują dzi­ałanie leków oraz korzyści wynika­jące z ich stosowania.